Intrastat

Email Drukuj PDF

Deklaracje INTRASTAT - definicja

Intrastat to wprowadzony w Polsce z dniem 1 maja 2004, a funkcjonujący w Unii Europejskiej od 1993 system statystyk związanych z obrotem handlowym pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Dzięki Intrastat przekazywane są informacje o dokonanym przez przedsiębiorców przewozie lub wywozie towarów do innych krajów należących do Wspólnoty Europejskiej. W obrocie z krajami Unii Europejskiej, który nie jest objęty obowiązkiem celnym, dokument Intrastat zastąpił sporządzane do 30 kwietnia 2004 deklaracje celne, jak np. dokument SAD.

Deklaracja Intrastat zawiera jednak bardzo podobne dane jak deklaracja celna, jak np. kod taryfy celnej PCN, kraj pochodzenia towaru, masa netto i brutto, deklarowana wartość i ilość we właściwych dla danego towaru jednostkach miary. (na podst. Wikipedia.pl)

Deklaracje INTRASTAT - obowiązki przedsiębiorców

Wprowadzenie w Polsce systemu statystycznego INTRASTAT wiąże się z nałożeniem na podmioty prowadzące obrót towarowy z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej obowiązku przekazywania informacji o zrealizowanych przywozach towarów z terytorium UE na terytorium Polski i wywozach towarów z terytorium Polski na terytorium Wspólnoty. Podmioty (przedsiębiorcy) są zobowiązane do przekazywania tychże informacji w cyklach miesięcznych stosując odpowiednie deklaracje INTRASTAT. Nie zastosowanie się do tego obowiązku, będą składanie deklaracji niezgodnie z obowiązującymi przepisami podlega karze przewidzianej w ustawie.

Agencja Celna CEL-SAD - zgłoszenia INTRASTAT

Biorąc pod uwagę, procedura INTRASTAT jest skomplikowana i wymaga fachowości, zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych usług w zakresie:
- wypełniania deklaracji INTRASTAT,
- składania deklaracji INTRASTAT,
- reprezentowania podmiotu przed właściwym miejscowo Urzędem Celnym.ł
Jesteśmy w stanie świadczyć dla Państwa usługi bez konieczności osobistego zaangażowania ze strony Waszej firmy. Podstawą do dokonywania w Państwa imieniu zgłoszenia dla celów ewidencji i statystyki dotyczącej obrotu towarowego z państwami członkowskimi wspólnoty - Intrastat - jest upoważnienie oraz oświadczenie, których wzory znajdują się na poniżej.

1. Upoważnienie - Intrastat
2. Oświadczenie - Intrastat